archeologisch-onderzoek

De werkgroep Archeologie onderschrijft de visie en missie van de landelijke en regionale archeologie verenigingen:

  • de archeologie bevorderen (bijdragen aan archeologische kennis en invloed uitoefenen bij overheden)
  • en archeologie toegankelijk maken voor een breed publiek en daarmee het publiek bewustzijn vergroten.

De werkgroep Archeologie is aangesloten bij de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) een afdeling van de AWN, de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Daarmee is professionele ondersteuning gewaarborgd.

De werkgroep Archeologie houdt zich bezig met:

  • het vergroten van de kennis over en het publieke bewustzijn van de waarde van ons erfgoed. Daartoe is een database opgezet met rapporten van archeologische onderzoeken in Valkenswaard. Deze database is te raadplegen via Collecties-Archeologie.
  • Belangenbehartiging archeologie op gemeentelijk niveau. De werkgroep werkt samen met de gemeente en ondersteunt deze. Hierbij waken zij over en komen zij op voor de belangen van de archeologie.
  • Archeologie in de praktijk. De werkgroep ondersteunt en verricht zelf archeologische onderzoeken. Op verzoek van opgravingsbedrijven wordt lokale archeologische en cultuurhistorische informatie aangeleverd. Hierbij worden uiteraard de andere werkgroepen binnen de heemkundekring geraadpleegd.

 Valkenswaard heeft heel wat te bieden wat de aandacht verdient

We noemen hier de Baustgraft of Boomgracht die Valkenswaard in het zuiden beschermde tegen rondtrekkende bendes, de landweer in Dommelen, de schansen bij Venbergen en de boerenschans bij de Goorkes, het urnenveld uit de late Bronstijd op Geenhoven.

Ook de landschapsarcheologie die zich richt op de dynamiek tussen de mens en zijn omgeving verdient onze aandacht. Wie van ons weet dat de Breuk van Vessem het Valkenswaards grondgebied van zuid naar noord doorsnijdt?

Denkers en doeners

Hebt u belangstelling voor het verhaal onder de grond, wilt u weten wat er in Valkenswaard gevonden is, en waar en hoe opgravingen plaatsvinden? Of wilt u meehelpen en onderzoeken om zo de geschiedenis te helpen ontrafelen?

De Werkgroep Archeologie kan nog wel wat denkers en doeners gebruiken!