De activiteiten die de vereniging ontwikkelt zijn gebaseerd op de doelstelling van Weerderheem.
Het meerjarenplan (2010-2014) en de daaruit opgestelde jaarlijkse activiteitenlijst geeft vorm aan de soort van werkzaamheden.

Uiteraard wordt uitgegaan van de initiatieven, de inzet en de mogelijkheden van leden en werkgroepen.
De activiteiten worden aangestuurd door het bestuur, de werkgroepen en in sommige gevallen door individuele leden. Het bestuur heeft daarnaast uiteraard zorg voor de instandhouding en ontwikkeling van de vereniging.

Van welke aard zijn de activiteiten? 

Er zijn op de eerste plaats de steeds terugkerende 'ledenactiviteiten'. Daaronder vallen o.a. lezingen, openstelling heemkamer en de heemreis.

De vereniging timmert aan de weg middels publicatie-activiteiten. Zo verschijnt maandelijks een infobulletin, de Heeminfo. Er ligt elk kwartaal een thema-uitgave, 't Periodiekske genaamd, gereed. Er wordt telkens opnieuw aan een boekuitgave gewerkt.

In het Valkenswaards Weekblad verschijnt wekelijks een foto in de rubriek Valkenswaardevol. Regelmatig zijn in deze krant ook uitgebreidere artikelen te vinden van de heemkundekring.

Als er maatschappelijk relevante zaken zijn m.b.t. de cultuur-historie, dan wordt daar actueel input aan gegeven (bv. gebouwen of dorpsgezichten die door het lokaal bestuur worden overgeleverd ter 'wijziging bestemming').

Er zijn leden die in groepjes of individueel activiteiten uitvoeren.

Momenteel (2014) zijn de volgende werkgroepen actief: tongval, Valkenswaard in Oorlogstijd, genealogie, het kleine monument en historisch beeldmateriaal.

Enkele activiteiten: collecties (foto-beeldbank, bidprent) wandel-fiets-evenementen, knipselkrant en het VWO-schoolproject.

De werkgroep Archeologie is in 2016 opgestart. Als alles door beroepsarcheologen zou moeten worden uitgezocht, zou archeologie onbetaalbaar worden. Amateur-archeologen zijn daarom zeer verdienstelijk, maar helaas liggen ze niet voor het oprapen.